Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017-2021

Beleidsanalyse Actualisatie De Groene Draad

Voor het beleid van de gemeente Hoogeveen omtrent duurzaamheid is het Uitvoeringsplan De Groene Draad geactualiseerd. In dit uitvoeringsplan wordt de groene draad van het beleid besproken en een nadere toelichting gegeven op de verschillende thema’s waarbinnen activiteiten en projecten worden gerealiseerd.

De gemeente Hoogeveen wil de energietransitie versnellen met het principe ‘Met Elkaar’, oftewel samen met overheden, inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Ook wil het in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe laadpalen realiseren. Hiernaast organiseert de gemeente meerdere activiteiten om ondernemers beter te betrekken bij de verduurzaming van hun bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een duurzaam wagenpark.

Green Edge
Green Planet levert hieraan een bijdrage door als kwartiermaker de reductie van CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Green Planet zet zich dagelijks in voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energiedragers. Beschikbaarheid organiseert Green Planet veelal door projecten in te dienen bij het ministerie van I&W. Voor betrouwbaarheid (kwalitatieve energiedragers en techniek) kan Green Planet terugvallen op haar engineeringsteam en verschillende samenwerkingspartners. Zo helpt Green Planet de gemeente – voor wat betreft mobiliteit – om haar eigen organisatie CO2-neutraal te laten worden in 2025 en de gehele gemeente in 2040. Betaalbaarheid komt voort uit de hoeveelheid afzet. Bij een grotere afzet kunnen investeringslasten en onderhoudskosten meer verspreid worden. Dit maakt de kosten per eenheid lager. Zichtbaarheid is hierbij van cruciaal belang.