Structuurvisie Hoogeveen 2.0

De gemeenteraad heeft op 13 december 2012 de Structuurvisie Hoogeveen 2.0 vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe de gemeente tot 2030 omgaat met thema’s als wonen, voorzieningen, bedrijvigheid, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid.

Duurzame kwaliteit is daarbij de rode draad. Onder het thema ‘bereikbaarheid’ geeft de gemeente het volgende aan: “Verder stimuleert Hoogeveen in brede zin de mogelijkheden in het landelijk gebied voor recreatie en toerisme, schaalvergroting in de landbouw en energieproductie, mits stedenbouwkundig en landschappelijk goed ingepast”.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de Structuurvisie Hoogeveen 2.0. Binnen het voornemen wordt het belevenissenbos op een zorgvuldige wijze in het bestaande landschap en met respect voor de cultuurhistorie voor de plek ingepast. Hiernaast draagt de ontwikkeling bij aan het belang dat de structuurvisie hecht aan de transitie naar ‘nieuwe energiebronnen’.