Procedure en planning

De inspraken uit de omgeving die zijn voortgekomen uit de ter openbare inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 december voor een periode van zes weken ter openbare inzage in het gemeentehuis van Hoogeveen. 

Er is een beleidsanalyse uitgevoerd waarbij gekeken is in hoeverre het ontwerpbestemmingsplan uitvoering geeft aan de diverse beleidsdoelstellingen van de overheid. Het resultaat van deze beleidsanalyse is, dat het ontwerpbestemmingsplan uitvoering geeft aan vele beleidsdoelstellingen: van mondiaal tot lokaal.

De gedane concessies die niet thuishoren in het ontwerpbestemmingsplan zijn geborgd in de Notariële akte. Deze Notariële akte zal – indien hier behoefte aan is – nader afgestemd worden met de deelnemers van de Ontwerpsessies. Hier is tijdens de avond ‘Borging van de Resultaten’ (2 december 2019) over gesproken.

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Hoogeveen. Dit kunt u het beste doen door middel van een gemotiveerd schrijven. Deze kunt u richten aan: 

College van B&W
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Wilt u als kenmerk op de brief aangeven: ‘Zienswijze planontwikkeling Green Planet / Green Edge’.  De uiterste datum om uw zienswijze in te dienen is op woensdag 22 januari. De gemeente Hoogeveen beoordeelt de ingediende zienswijzen.