Nota Ruimtelijke kwaliteit

De Nota Ruimtelijke kwaliteit vervangt de Welstandsnota met de daarbij behorende oplegnotitie voor de pilot ‘welstandsvrij bouwen’. In de nota zijn alleen gebieden en gebouwen opgenomen die echt (cultuurhistorisch) waardevol zijn en daarom beschermd moeten worden.

Een groot deel van het grondgebied van de gemeente is welstandsvrij. Voor een beperkt aantal gebieden en gebouwen zijn specifieke toetsingsregels opgenomen. Het plangebied valt onder de welstandsvrije gebieden. Er gelden wel reclamecriteria. Zo zal er bij de reclame-uitingen op de uitkijktoren sprake moeten zijn van ‘een directe relatie met het achterliggende bedrijf, gebouw, gebruik of functie’. Dat is voor Green Planet nadrukkelijk het geval.

Daarnaast is het gebruik van LED-verlichting alleen onder voorwaarden toegestaan. De beoogde ruimtelijke kwaliteit van het plangebied, inclusief de bijbehorende reclame-uitingen, zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Green Planet Pesse (B+O, 15 november 2017). Ten aanzien van de (beeld)reclame is expliciet aangegeven dat de initiatiefnemer zich op dit punt conformeert aan de specifieke voorschriften en regels van Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente. Daarbij moet worden aangetekend dat de (LED-)reclame op de toren mogelijk afwijkt van de algemene eisen uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente (zoals de richting van de reclame, schuin op de A28: zie impressie in BKP, blz. 44). Dit doet recht aan het bijzondere karakter van de toren. RWS heeft met deze uitwerking ingestemd.