LEADER 2014-2020

LEADER is een onderdeel van het overkoepelende Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van het platteland in brede zin.

De vier thema’s die hierbij naar voren komen zijn: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; jonge boeren; natuur en landschap en de verbetering van waterkwaliteit. Binnen deze thema’s bestaat de LEADER om ook met financiële middelen een extra impuls te kunnen geven. De regio Zuidwest-Drenthe valt onder deze LEADER waardoor lokale initiatieven die betrekking hebben op de vier bovenstaande thema’s een financiële impuls kunnen krijgen.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet en dan met name het Green Edge-project sluiten goed aan op de doelstelling om het platteland niet te laten wegkwijnen, maar om deze competitief en concurrerend te maken. Leegloop en een steeds ouder wordende populatie moeten worden voorkomen. Innovatie en duurzaamheid zijn twee kernkwaliteiten die zeer nadrukkelijk aanwezig zijn binnen de planontwikkeling van Green Planet.