Klimaatakkoord

Het kabinet heeft met het Nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 procent ten opzichte van 1990. Dit centrale doel van het Klimaatakkoord raakt het leven van alledag.

De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burger en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes, waarbij burgers en bedrijven bovendien op elkaar en op de overheid zijn aangewezen. Een bundeling van daadkracht, investeringen, kennis en kunde is nodig.

Sinds februari 2018 hebben daarom meer dan 100 partijen gewerkt aan een samenhangend pakket aan voorstellen waarmee het CO2-reductiedoel in 2030 gerealiseerd kan worden.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet – en dan met name het aanbod van duurzame brandstoffen – en de rol die bewustwording rond duurzaamheid speelt binnen het Green Edge-project sluiten aan op het centrale doel van zowel het mondiale, als nationale Klimaatakkoord om tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen te komen.