Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2018-2022
De kindvriendelijkste bestemming van Nederland

De Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2018-2022 – De kindvriendelijkste bestemming van Nederland (juni 2018) biedt een kader waarbinnen de sector recreatie en toerisme zich de komende jaren kan ontwikkelen. Het doel is “te zorgen voor een samenhangend toeristisch-recreatief product met een duidelijke focus”.

Verder schrijft de gemeente: “Deze focus sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te worden. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft, om hen te verleiden Hoogeveen te bezoeken” (blz. 18). Bij de realisering van dit doel vervult de gemeente primair een faciliterende rol. Het is aan de ondernemers om met concrete initiatieven te komen.

Green Edge
In de beleidsnotitie is verder aangegeven dat er nog geen grote dagattractieve trekker in de gemeente Hoogeveen aanwezig is. Ook op het gebied van verblijfsrecreatie is sprake van een “kleinschalige sector, met daardoor te weinig slagkracht”. De uitbreiding van Green Planet sluit aan op dit gemeentelijk beleid. Het belevenissenbos vergroot het dag- en verblijfsrecreatieve aanbod en is voor een belangrijk deel gericht op kinderen. Hiernaast is binnen de ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet het voornemen om een bunker met Worldwide climbing te realiseren. Dit kan een grote trekker worden wat betreft dagrecreatie.